Masz pytania? Zadzwoń Zadzwoń do nas +48531944475 Napisz Napisz do nasbiuro@vintagewall.pl

Darmowa dostawa już od 3000 zł.

Zadzwoń do nasMasz pytania?
+48531944475

Koszyk
do kasy suma: 0,00 zł
SELECT LANGUAGE
 
Regulamin

REGULAMIN
sklepu internetowego Vintage Wall

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiot regulacji.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: vintagewall.pl (dalej jako: „Sklep”), którego właścicielem i podmiotem prowadzącym jest: Tomasz Motyl prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Vintage Wall Tomasz Motyl. NIP: 9492009915; REGON:  243121480 z siedzibą: 42-253 Janów, ul. Zielona 15 (dalej jako Vintage Wall); tel.: 531944475, adres email: biuro@vintagewall.pl

2. Treść regulaminu określa w szczególności: 

1) minimalne warunki techniczne korzystania z serwisu;
2) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta klienta w Sklepie;
3) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;
4) tryb postępowania reklamacyjnego;
5) warunki gwarancji.

3. Podstawowe definicje:

Dla celów określonych w treści regulaminu użyte w nim pojęcia oznaczają odpowiednio:
a) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94 z późn. zm.);

 1. b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu towarów w Sklepie;
 2. c) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym oznaczone jako dostępne;
 3. d) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające co najmniej rodzaj i ilość zamawianego towaru, złożone w celu zawarcia umowy sprzedaży;
 4. e) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Towaru, zawarta pomiędzy Vintage Wall, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest języku polskim;
 5. f) Odwiedzający – każda osoba (podmiot) korzystający z serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem:vintagewall.pl
 6. Klient lub Odwiedzający mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklepu internetowego.
 7. Klient lub Odwiedzający ma możliwość kontaktu z Vintage Wall w dowolny z oznaczonych niżej sposobów:
 8. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@vintagewall.pl
 9. b) telefonicznie pod numerem 531944475
 10. c) w siedzibie Vintage Wall;
 11. d) bądź przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie sklepu internetowego.

 

II. MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, oznaczonych poniżej minimalnych wymagań technicznych: 

1) komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą oraz włączoną obsługą JavaScript i plików cookies w przeglądarce;

III. ZASADY DOKONYWANIA REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z SERWISU SKLEPU.

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna. Powyższe oznacza, że Klient może złożyć zamówienie także bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. 
 2. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie co najmniej danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Klient który dokonał rejestracji po zalogowaniu uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień i możliwość sprawdzenia etapu realizacji zamówienia.
 4. Klient i Odwiedzający na mocy niniejszego regulaminu zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów, Odwiedzających oraz dla Vintage Wall,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celach związanych z zawarciem Umowy sprzedaży i realizacją Zamówienia,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5. Vintage Wall może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych działań, które zostaną uznane przez Vintage Wall za działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Vintage Wall zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

IV. WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W RAMACH SKLEPU

 1. Vintage Wall prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Co do zasady w sprzedaży znajdują się towary aktualnie dostępne. Przy czym w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów jest możliwe, że zamówiony towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail. W takim przypadku złożone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.vintagewall.pl. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronach Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, dodając towar do koszyka, określając przy tym w szczególności jego ilość, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje wymagane dla danego Towaru (kolor, typ, itp.). Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. 
 5. Po wybraniu sposobu i adresu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online – przelew na rachunek bankowy, paypal lub opłacenia przesyłki gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Vintage Wall. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej towaru oraz łącznej ceny zamawianych towarów, kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów (jeśli koszty te występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy.
 6. Klient dokonuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Vintage Wall Umowy sprzedaży oznaczonego w treści zamówienia Towaru, na warunkach oznaczonych w treści niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności przelewem, dyspozycję płatności należy zrealizować niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później jednak niż w terminie 48 godz. od złożenia zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Vintage Wall w/w terminie zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane i jako takie podlega automatycznemu anulowaniu. W takiej sytuacji Klient może powtórnie przystąpić do złożenia zamówienia. W przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest do odbioru towaru i zapłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, chyba że uzgodniono mailowo dłuższy termin odbioru zamówienia i warunki jego magazynowania przez Vintage Wall. W przypadku braku odbioru zamówienia w w/w terminie zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane i jako takie podlega automatycznemu anulowaniu.  
 8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta Vintage Wall prześle potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające numer zamówienia oraz ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy sprzedaży. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. 
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości związanych ze złożonym zamówieniem, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 10. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
 11. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 11.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. 11.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości. 11.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. 11.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy. 11.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. 11.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia. 11.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora

 

V. REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
 2. Koszty przesyłki są zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i sposoby płatności. Obowiązujące aktualnie koszty dostawy zostały oznaczone na stronie Sklepu. 
 3. Klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostawcy i w razie uszkodzeń spisać protokół, który stanowi ewentualną podstawę dla dalszych roszczeń względem Vintage Wall. Cena dostawy obejmuje jedynie koszt jej dostarczenia pod dany adres (bez kosztów jej wniesienia do pomieszczeń czy budynków).
 4. Dopuszcza się możliwość uszkodzeń (pęknięcia) do 20% płytek podczas transportu. Wynika to z fizycznych właściwości i wieku materiału, z którego powstają płytki i jako takie nie może stanowić podstawy roszczeń względem Vintage Wall. Dokonując zakupu Klient akceptuje powyższą okoliczność i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
 5. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Vintage Wall.
 6. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (zwykła lub paletowa). Istnieje także możliwość osobistego odbioru towaru w terminie uprzednio uzgodnionym z Vintage Wall w siedzibie Vintage Wall. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres dostawy w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

VI. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Vintage Wall zmian cen lub rozpoczęcia akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym rachunek bankowy właściwy dla dokonania zapłaty za zakupiony Towar zostanie przesłany w treści wiadomości stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy wskazany przez Klienta. 
 4. W przypadku odbioru osobistego zamówienia Klient, poza opcją płatności przelewem, ma także możliwość dokonania płatności w gotówce bezpośrednio przy odbiorze zamówienia. 
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
 6. Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”

  • mTransfer – mBank
  • Inteligo – PKO BP
  • Bank Pekao
  • Bank PKO – IKO
  • Bank PKO- IPKO
  • Bank Pekao- PeoPay
  • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
  • Bank Zachodni WBK
  • BNP PARIBAS
  • Pocztowy24
  • Deutsche Bank
  • SGB Bank SA
  • GET IN BANK
  • Credit Agricole
  • ING
  • BNP PARIBAS eBGŻ
  • Raiffeisen Bank Polska
  • Eurobank
  • Millennium BANK
  • BOŚ Bank
  • Citi Bank Handlowy
  • Alior Bank
  • PBS Bank
  • NET – Bank Express
  • Toyota Bank
  • PLUS Bank
  • T-Mobile – Usługi bankowe
  • Płatności BLIK

  Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

 

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 1. Vintage Wall jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego. 
 2. Każdy Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi. 
 3. Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres siedziby Vintage Wall wskazany w treści Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vintagewall.pl . W celu usprawnienia procedury reklamacji Towaru Klient powinien oznaczyć rodzaj Towaru, datę zakupu lub nr zamówienia wraz ze wskazaniem opisu wady i rodzaju zgłaszanego roszczenia. 
 4. Vintage Wall rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia na wskazany przez niego adres (lub adres mailowy w przypadku przyjęcia tej formy reklamacji przez Klienta).

 

VIII. GWARANCJA.

 1. Producent Towaru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na warunkach oznaczonych poniżej przez okres dwóch lat od dnia odbioru zamówienia przez Klienta. 
 2. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych Towarów istnieje możliwość wystąpienia różnic w wymiarach poszczególnych egzemplarzy, przebarwień, śladów (pozostałości) zaprawy, różnic kolorystycznych, odprysków, pęknięć, nierówności powierzchni, uszczerbień, wystąpienia wykwitów solnych lub innych związanych z działaniem czynników zewnętrznych. Są to naturalne i pożądane cechy produktu niepodlegające reklamacji. Wystąpienie powyższych cech jest normalne (typowe) i nie stanowi wady produktu i jako takie nie podlega uwzględnieniu.  
 3. Z uwagi na specyfikę produkcji płytek zakupione Towary i ich opakowanie może być mokre (lub wilgotne). Z tego względu Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego rozpakowania Towaru po jego odbiorze w celu zwiększenia cyrkulacji powietrza i zabezpieczeniu płytek przed ponownym wchłonięciem oddanej wilgoci pod rygorem utraty ochrony w ramach niniejszej gwarancji za skutki takiego zaniechania.
 4. Przy spełnieniu kumulatywnie (wszystkie łącznie) określonych niżej warunków przez Klienta gwarancja Producenta na płytki z cegły ulega wydłużeniu na okres 5 lat od dnia odbioru zamówienia, tj.: 
 5. a) Klient dokonał zakupu dowolnych płytek z cegły w ilości minimalnej 5m2 wraz z dedykowanymi produktami służącymi do ich montażu w ilości oznaczonej jako zalecana tj. 3kg kleju Vintage Wall na każdy 1m2 płytek, 3 kg Fugi Vintage Wall na każdy 1m2 płytek (kolor dowolny z dostępnej palety), Impregnat zakupiony w Sklepie vintagewall.pl w ilości 1l na każde rozpoczęte 5m2 płytek oraz Grunt Vintage Wall na każde rozpoczęte 15m2 płytek;
 6. b) Klient dokona montażu płytek z cegły wewnątrz budynku/lokalu (gwarancja nie obejmuje płytek montowanych na zewnątrz) zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na stronie Sklepu oraz zgodnie z przyjętą technologią montażu takich materiałów i sztuką budowlaną;
 7. c)  Klient dokonuje impregnacji płytek z cegły produktami Vintage Wall zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na stronie Sklepu co najmniej raz do roku.
 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej . Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie należy wysyłać na adres Vintage Wall podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Vintage Wall zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, włącznie z kosztami dostawy Towaru do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni, przy czym Vintage Wall może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyrazi wyraźną zgodę na inną formę zwrotu środków, uzgodnioną z Vintage Wall. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Klient odsyła Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży na adres: ul. Zielona 15 42-253 Janów. Zwracany Towar powinien zostać opakowany przez Klienta w odpowiedni sposób, dostosowany do rodzaju, specyfiki i wielkości Towaru, odpowiednio zabezpieczający Towar przed wystąpieniem uszkodzeń w trakcie transportu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 7. a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 8. b) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Vintage Wall podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Vintage Wall o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@vintagewall.pl podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Vintage Wall zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta o spodziewanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może:
  a) zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  b) zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. do Federacji Konsumentów, czy Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje Klient może znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 


XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Vintage Wall danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie głównej Sklepu.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych oraz na ich powierzenie podmiotom trzecim w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych i marketingowych.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura. Vintage Wall nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Klientów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2019 r. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy 

Vintage Wall
ul. Zielona 15
42-253 Janów

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru/ów:

_____________________________________________________________________________

Data odbioru rzeczy:

____________________________________________________________

Imię i nazwisko Klienta:

__________________________________________________________

Adres Klienta:

_________________________________________________________________

Numer zamówienia (*)

__________________________________________________________

Numer faktury / paragonu (*)

____________________________________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków (*): 

____________________________________

 


__________________________

Data


__________________________ 

Podpis konsumenta(-ów) 

 

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, ich udostępnienie pozwoli jednak na usprawnienie i przyspieszenie procesu odstąpienia od Umowy i zwrotu środków.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl